Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติการ ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติการ
ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
   
 

               ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ขับเคลื่อนพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการ การทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ เครือข่ายการทำงานกับสิ่งสนับสนุนอื่น ภายใต้กรอบกิจกรรม การบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้กับชุมชน ส่งเสริมพัฒนาและสร้างสัมมาชีพ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็ฯแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน ก่อให้เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ที่สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมภูมิปัญญา ฯลฯ อย่างเป็นรูปธรรมนั้น
               การนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓ อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้
               1. งานบริหารทั่วไปและธุรการ
               2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
               3. งานแผนงานพัฒนาและบริการวิชาการ

               ***  ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสอบถามและรับข้อมูลแบบ realtime ทาง https://line.me/ti/g/z_cdKCvW91 ***  

รายละเอียด
ขอบเขตงาน
  แบบฟอร์มรับสมัครบุคคลฯ

   

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ