Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
(ครั้งที่ 1/2566)
   

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                1. ชื่อตำแหน่ง และขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่
                    1.1 ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับ อาจารย์  จำนวน 8 อัตรา
                          - ประจำคณะครุศาสตร์  จำนวน 4 อัตรา
                          - ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
                          - ประจำคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  จำนวน 2 อัตรา
                          - ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 1 อัตรา
                    ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                          1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
                          2. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                          3. เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
                          4. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                          5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย

                    1.2 ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
                          - ประจำคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  จำนวน 1 อัตรา
                          - ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน  จำนวน 1 อัตรา


ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล