Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 6/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 6/2565)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

                ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 6/2565) จำนวน 12 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นั้น
                บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการทดสอบด้านความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และด้านความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพร้อมทำสัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 3 มกราคม 2566 ณ หน่วยงานต้นสังกัด


ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล