Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิ
สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  

               ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 นั้น
                บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล