Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 4/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 4/2565)
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
  

                ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 4/2565) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นั้น
                บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ดำเนินการทดสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และด้านความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
                ขอให้ผู้มีรายชื่อสอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพื่อทำสัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เวลา 09.00 – 10.00 น.  หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และให้เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565


ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล