Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ในโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรฯ (ระยะเวลาจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๖)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ในโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจร
สําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน (ระยะเวลาจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๖)
  

              ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ในโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน (ระยะเวลาจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๖) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

              ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ผ่านการคัดเลือก) ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะนําส่งเอกสารหลักฐานของท่านให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายในวันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดําเนินกระบวนการจ้างงานต่อไป และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะแจ้งให้ ทราบอีกครั้ง

รายละเอียด

 

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ