Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ในโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรฯ (ระยะเวลาจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๖) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ป
ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ในโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน (ระยะเวลาจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๖) 
  

               ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ในโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน (ระยะเวลาจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๖) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
               บัดนี้
ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ดังนี้
              
วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องธรรมรักษา ชั้น 6 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
               ทั้งนี้
ให้ผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งเตรียมบัตร ประจําตัวประชาชนตัวจริงและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสัมภาษณ์ให้ครบถ้วน ดังนี้

รายละเอียด

 

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ