Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 6/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
(ครั้งที่ 6/2565)
 

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 6/2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
                1.1 ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับ อาจารย์  จำนวน 10 อัตรา
                      - ประจำคณะครุศาสตร์  จำนวน 5 อัตรา
                      - ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา
                      - ประจำคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  จำนวน 3 อัตรา

                ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                      1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
                      2. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                      3. เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
                      4. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                      5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย

                1.2 ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
                      - ประจำคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  จำนวน 1 อัตรา ตำปหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                      - ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน


ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ใบสมัครงาน  ที่มา : งานบริหารบุคคล