Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสําหรับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน (ระยะเวลาจ้าง เดือนมกราคม 2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน (ระยะเวลาจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๖)
  

               ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา โครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสําหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชนแบบยั่งยืนจากสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาแอพลิเคชั่e-Marketplace สําหรับจําหน่ายสินค้าชุมชนที่พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จึงจําเป็นต้องจ้างจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๓๘ แห่ง แห่งละไม่น้อยกว่า ๓๐ ผลิตภัณฑ์ เพื่อนําเข้าสู่แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสําหรับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน นั้น 

               การนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๓๘ แห่ง ที่เข้าร่วม โครงการดังกล่าว ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ในโครงการแพลตฟอร์ม การตลาดออนไลน์ครบวงจรสําหรับผลิตภัณฑ์ ในชุมชนแบบยั่งยืน (ระยะเวลาจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๖) รวม จํานวนทั้งสิ้น 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายละเอียด

 

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ