Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2565)
 

                ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2565) ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565  นั้น  บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพร้อมทําสัญญาจ้าง และรับหนังสือส่งตัว ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี อาคารอํานวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00-10.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ หน่วยงานต้นสังกัด


ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล