Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
  

               ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน .. ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการ คัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

               ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ผ่านการคัดเลือก) มารายงานตัวและปฐมนิเทศและเริ่ม ปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ ตุลาคม .. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ . ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ ชั้น อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนด นี้ถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียด

 

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ