Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ครั้งที่ 7/2565) จำนวน 5 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(ครั้งที่ 7/2565)  จำนวน 5 อัตรา
 

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ครั้งที่ 7/2565) จำนวน 5 อัตรา ประจำงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ดังนี้


ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล