Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
  

                ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงาน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ จํานวน ๒ อัตรา ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

                บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงาน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบ ท้ายประกาศเข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ดังนี้

รายละเอียด

 

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ