Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงาน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงาน
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
  

                ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ขับเคลื่อนพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการ การทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งทรัพยากรบุคคล องค์ควารู้ เครือข่าย การทํางานและสิ่งสนับสนุนอื่น ภายใต้กรอบกิจกรรม การบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้กับชุมชน ส่งเสริมพัฒนาและสร้างสัมมาชีพ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน ก่อให้เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ที่สร้าง ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมภูมิปัญญา ฯลฯ อย่างเป็นรูปธรรม นั้น 
                การนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ รวมจํานวนทั้งสิ้น อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

 

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ