Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่
 

                ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงได้ขับเคลื่อนพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ โดยมีการบูรณาการ การทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ เครือข่าย การทํางานและสิ่งสนับสนุนอื่น ภายใต้กรอบกิจกรรม การบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้กับชุมชน ส่งเสริมพัฒนาและสร้างสัมมาชีพ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน ก่อให้เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ที่สร้าง ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมภูมิปัญญา ฯลฯ อย่างเป็นรูปธรรม นั้น
                การนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการ พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑ อัตรา โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

 

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ