Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
(ครั้งที่ 3/2565)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 

                ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2565) จำนวน 1 อัตรา  ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นั้น
                บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการทดสอบด้านความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และด้านความรู้ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการเลือกสรร  ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการสอบเลือกสรรได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพร้อมทำสัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึภายในวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ หน่วยงานต้นสังกัด


ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล