Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 4/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 4/2565)
 

                ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 4/2565)  จำนวน  1  อัตรา  ฉบับลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นั้น
                บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอประกาศไม่มีผู้มาสมัครสอบ


ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล