Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3/2565)
 

                 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ จํานวน 1 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแผนสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                 1. ชื่อกลุ่มงานตำแหน่ง
                     1.1 ประเภทตำแหน่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา
                           - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จำนวน  1  อัตรา
                             รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
                     ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                     1. ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ประจำแต่ละหน่วยงานที่สังกัด
                     2. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                     3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย


ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล