Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 3/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 3/2565)
 

                 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 3/2565) ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นั้น  บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                 ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพร้อมทำสัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ หน่วยงานต้นสังกัด


ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล