ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 5/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 5/2565)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 

                 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 5/2565)  จำนวน  7  อัตรา  ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 นั้น
                 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการทดสอบด้านความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และด้านความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                 ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพร้อมทำสัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 1 อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ หน่วยงานต้นสังกัด


ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล