ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
(ครั้งที่ 2/2565)
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2/2565) จำนวน 1 อัตรา  ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นั้น
                 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการทดสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และด้านความรู้ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล