Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 3/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 3/2565)
 

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 3/2565)  จำนวน  2  อัตรา  ฉบับลงวันที่ 12  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นั้น
                 บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้  และวัน  เวลา  สถานที่สอบคัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล