ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
(ครั้งที่ 2/2565)
 

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2/2565) จำนวน 1 อัตรา ฉบับลงวันที่ 28  มิถุนายน พ.ศ. 2565 นั้น
                 บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล