Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 2/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 2/2565)
 

                 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 2/2565) ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นั้น  บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

                 ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์


ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล