Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง  
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้
ครั้งที่ 3/2565
 

                 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุนวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน  2  อัตรา  ดังนี้


ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล