ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 5/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 5/2565)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 

                 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 4/2565)  จำนวน  5  อัตรา  ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นั้น
                 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการทดสอบด้านความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และด้านความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                 ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานทั่วเพื่อทำสัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 1 อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์  และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ หน่วยงานต้นสังกัด


ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล