Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วม
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)
 

                 ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เป็นหน่วยงานบูรณาการโครงการ นั้น
                 บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศเข้ารับ การสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด (หากไม่มาสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสัมภาษณ์)
                 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งเตรียม บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงเพื่อแสดงตนก่อนเข้ารับสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดวิธีการสถานที่ตามบัญชี แนบท้ายประกาศ
                 สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จึงขอความร่วมมือ ดังนี้
                 ๑. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
                 ๒. กรุณาแสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ยืนยันได้ว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมงก่อนสอบ มาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ (เฉพาะกรณีที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย)

รายละเอียด
เอกสารแนบท้ายประกาศ
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์ประสานงานส่วนกลาง U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ