ประกาศ แก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 5/2565) ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
 แก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
(ครั้งที่ 5/2565) ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 

                 ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 5/2565) ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เนื่องจากรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมีความคลาดเคลื่อนในความหมายของคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  เพื่อให้เกิดความถูกต้องของการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน
                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จึงให้แก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
                 นอกนั้นให้คงไว้ตามเดิม


ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล