Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)
 

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ผ่านการคัดเลือก) มารายงานตัว, ปฐมนิเทศ และเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ ชั้น ๔ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กําหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์) พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารรายงานตัวให้ครบถ้วน (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย)

รายละเอียด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์ประสานงานส่วนกลาง U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ