Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด
ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
 

                 ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยงานบูรณาการโครงการ นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการ คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                 การนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ผ่านการคัดเลือก) มารายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศ จากมหาวิทยาลัยฯ ในวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเตรียมสําเนาหลักฐานประกอบการจัดทํา ข้อตกลงจ้าง ดังนี้

รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์ประสานงานส่วนกลาง U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ