Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 5/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
(ครั้งที่ 5/2565)
 

                 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 5/2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                 1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
                    1.1 ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับ อาจารย์ จำนวน 7 อัตรา
                          - ประจำคณะครุศาสตร์  จำนวน 4 อัตรา
                          - ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  2  อัตรา
                          - ประจำคณะวิทยาการจัดการ  จำนวน  1  อัตรา
                          ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                          1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
                          2. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                          3. เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
                          4. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                          5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย


ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล