Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)
 

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ นั้น
                 บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสัมภาษณ์ตามลําดับเลขประจําตัวผู้สมัคร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ดังนี้
                 วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ ชั้น ๔ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                 (หมายเหตุ : ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กรุณามารายงานตัวและเตรียมความพร้อม ก่อนเวลาที่กําหนด ๑๕ นาที หากเลยเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์)

รายละเอียด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์ประสานงานส่วนกลาง U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ