ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วม
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
    
 

                 ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยงานบูรณาการโครงการ นั้น
                 บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศเข้า รับการสัมภาษณ์ตามลําดับ วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด (หากไม่มาสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสัมภาษณ์)
                 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งเตรียมบัตร ประจําตัวประชาชนตัวจริงเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดวิธีการสถานที่ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ           

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์ประสานงานส่วนกลาง U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ