ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
    

                 ตามที่ มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดําเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน รากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและ ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม พัฒนากําลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการทํางานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจ BCG และเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยงานบูรณาการโครงการ นั้น
                 การนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รวมจํานวนทั้งสิ้น ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด
  สมัครได้ที่ : แบบฟอร์มรับสมัครบุคคล
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์ประสานงานส่วนกลาง U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ