Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
(ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

                    ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล