ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2565
 

                 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรเงินรายได้ (สายสายสนับสนุนวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน  2 อัตรา ดังนี้


ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล