Accessibility Tools

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ภายใต้หน่วยบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                 กระทรวง อว. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ภายใต้หน่วยบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จำนวน 2 จังหวัด 40 ตำบล •จังหวัดราชบุรี จำนวน 35 ตำบล •จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5 ตำบล

  สมัครได้ที่ : https://u2tbcg.com   
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์ประสานงานส่วนกลาง U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ