Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   

                 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล