Accessibility Tools

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 1/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(ครั้งที่ 1/2565)
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   

                 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 1/2565) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา  และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น
                 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ดำเนินการทดสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และด้านความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านการคัดเลือก  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
                 ขอให้ผู้มีรายชื่อสอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อทำสัญญาจ้าง ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เวลา 09.00 – 12.00 น.  หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และให้เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565


ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล