Accessibility Tools

ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 1/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา  และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2565)
  

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 1/2565)  ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น
                 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565 และคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 65/2565 ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 48 และคำสั่งจังหวัดราชบุรีเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอบแข่งขัน ดังนี้


ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล