Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 4/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
(ครั้งที่ 4/2565)
 

                 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 4/2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                 1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
                 1.1 ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับ อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
                      - ประจำคณะครุศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
                      - ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  1  อัตรา
                      - ประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  จำนวน  1  อัตรา
                      ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                      1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
                      2. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                      3. เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
                      4. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                      5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย

                 1.2 ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
                      - ประจำคณะวิทยาการจัดการ  จำนวน  1  อัตรา
                      - ประจำกองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี  จำนวน  1  อัตรา
                      ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                      1. ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ประจำแต่ละหน่วยงานที่สังกัด
                      2. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                      3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย


ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล