Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงฯ (ครั้งที่ 1/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา  และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
(ครั้งที่ 1/2565)
 

                 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 1/2565) ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น
                 บัดนี้ ระยะเวลารับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล