Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงฯ (ครั้งที่ 1/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2565)
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 

                 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล