Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัตงิาน ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่อืสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัตงิาน
ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่อืสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที
 

                ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการคัดเลือก เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

                ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ผ่านการคัดเลือก) มารายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ ชั้น 4  อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนด นี้ถือว่าสละสิทธิ์


ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ