Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2565 และครั้งที่ 3/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน)
(ครั้งที่ 2/2565 และครั้งที่ 3/2565)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 

                 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 6 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 และครั้งที่ 3/2565 จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคมพ.ศ. 2565 นั้น

                 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการทดสอบด้านความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และด้านความเหมาะสมกับการปฏิบัติานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

                 ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล