Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
สังกัดงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเ พื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
                    บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)

รายละเอียด
บัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ


มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)สำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล