Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่
 

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 นั้น
                 บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสัมภาษณ์ตามลําดับเลขประจําตัวผู้สมัคร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยแยกตามประเภท ตําแหน่งงานที่สมัครมา ดังนี้


ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ