Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 1/2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ (๑/๒๕๖๓) จำนวน ๓ อัตรา ฉบับลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
                    บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด
บัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ


มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)สำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล