Accessibility Tools

ประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
แก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2565) ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565
 

                 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ออกประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2565) ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565  นั้น  เนื่องจากรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 131  สังกัดคณะครุศาสตร์  ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนของชื่อตำแหน่ง  เพื่อให้เกิดความถูกต้องของการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 2/2565  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จึงแก้ไขรายละเอียด ดังนี้
                 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 131 สังกัดคณะครุศาสตร์ แก้ไขเป็น ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ เลขที่ 131 สังกัดคณะครุศาสตร์
                 นอกนั้นให้คงไว้ตามเดิม


ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล