Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 1/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ผลการสอบแข่งขันเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 1/2565)
 

                 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็น บุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 1/2565) ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม .ศ. 2565 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดําเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบแข่งขันดัง รายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

                 ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานตัวเพื่อทําสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี อาคารอํานวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. หากไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กําหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์


ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด  ที่มา : งานบริหารบุคคล